Search form

Matayo ma Peba 2:15

15Ɨ Yosep ket adea de ɨtemb B'ɨga ake Ti mog kɨma wekenenonj, ngɨrpu king Erod uj awonj. Nokɨm da ɨdenat yɨmta ke Yonggyamɨmna yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re Ton yɨpa bageyamɨmna tugɨm ke yopulitonj. Sɨ ton ɨja naemb jɨ yopulitonj da, “Kon kea Koina B'ɨgand ara yemokond Ejipt kantri ke opendam.”