Search form

Matayo ma Peba 2:16

16Ɨ re ket king Erod wumɨr yokatonj da onggɨt b'ogɨl multekɨp rɨgap kea tin rabem yomno, ton ma sobijog soro na awonj. Sɨ ton ket tina geja rɨga etmɨkisinonj komkesa leo b'ɨga uj ondrɨkam yepiya re Betleem taunɨnd dɨde onggɨt taun wuswus tungg nata wekenonj, ɨ yepiya re nɨmog kemag kɨma dɨde towa wɨra ke kemag kɨma wekenonj. Sɨ Erod odede kemag agenkinonj re onggɨt wɨn rɨrɨr nat rɨna re ton b'obogɨl wumɨr yokatonj onggɨt b'ogɨl multekɨp rɨga wa pɨlke.