Search form

Matayo ma Peba 2:18

18Sɨ ton ɨja naemb jɨ yopulitonj da,

“Ɨta rɨgap yii b'aena nonykok utkundenyi Ramand.

Ɨ ɨtemb re gar kopa kɨma yii b'ɨrɨnena e dɨde ukoijog yii iyagɨka e.

Ɨ Rael opima ti b'ɨgawar yii iyagɨka eyeniny,

sɨ ton ma singi o gar ngɨmbla awowɨm, nokɨp tina b'ɨga re kea b'eomnento.”