Search form

Matayo ma Peba 2:2

2Ɨ ton ket rɨga erkena eyento da, “Rokate Ju rɨga waina king yɨbɨm yet re ukenjɨm. Nokɨp sɨn kea Tina ɨki yɨr yongonda ɨlitand sowa tunggɨnd deta ɨlemet gatab wa ɨ sɨn ket tuyɨn re tin kumsos emka mim.”