Search form

Matayo ma Peba 2:20

20Ɨ ton ket yomnonj da, “Utnyite! Ɨ ɨtemb B'ɨga ake Ti mog akate, ɨ dɨde ket meke Israel gou wa! Mop nokɨp rɨga yepiya re oraka yiyeno ɨtemb B'ɨgamna yɨrkokar eomnenam re kea uj aukom.”