Search form

Matayo ma Peba 2:23

23Ɨ ton ket yikonj yɨpa taun wa ogenaya da Najaret, dɨde ket ademb de yɨbnenenonj ɨtemb B'ɨga ake Ti mog kɨma. Sɨ ɨngkenaemb ket odede bageyam waina tugɨm ke opureni yɨtkak kea rɨrɨrkɨp awonj, ɨt re da “Rɨgap Tin nyɨ ogenai ra ‘Najaret Tunggam Rɨga’ e.”