Search form

Matayo ma Peba 2:7

7Ɨ ket king Erod opimemb b'ogɨl multekɨp rɨga wɨgawɨga ara emokinonj, ɨ ket towa pɨlke b'obogɨl wumɨr awonj ɨmɨnjog wɨn gatab rɨdenat re onggɨtyam ɨki pɨta awonj.