Search form

Matayo ma Peba 2:8

8Ɨ re king Erod ten etmɨkisinonj Betleem taun wa, ton yɨt atainonj da, “Ra wɨn wuyɨt, wɨn b'obogɨl oraka iyenya onggɨt B'ɨgand. Ɨ ra wɨn odarya, wɨn b'ogla odenja kor bage yɨt nɨtmɨkitaya, nokɨm da ra kodaka neken dem Ti pɨlwa, ɨdenat kon Ti pɨlwa kumsos b'atɨmken dem.”