Search form

Matayo ma Peba 2:9

9Ɨ re ket ton king Erodɨmna yɨt utkunda seg auto, ajɨ re ket ton menonɨm auto, odenja ket ɨtemb ɨki pɨta awonj rɨna re ton naskajog yɨr yongo ɨlitand deta ɨlemet gatab wa. Ɨ onggɨt ɨkit ten wɨp amninonj, ngɨrpu dea de ton opekto rɨkɨnd re ɨtemb B'ɨga yɨbnonj, ɨ omandemb ɨki ena awonj onggɨt pɨpmet tunkɨpjogɨnd.