Search form

Matayo ma Peba 20

Greip Sopapu Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

1“Sɨ pumb tungg re yɨpa wɨp e odede gou yonggyam kɨma yet re sɨtawarjog tina met ke yiwatonj nɨnda wɨko rɨga imdam tina greip sopapund mɨra kɨma wɨko omnɨkam. 2Ɨ re ton naska ti nɨnda wɨko rɨga adarinonj sɨtawarɨnd, ton kea ɨmjati yɨt towa akainonj da yɨpa bibɨr wɨko mɨra re siks (6) Kina e dɨde ket ten etmɨkisinonj tina greip sopapu wa wɨko omnɨkam. 3Ɨ yɨmta ke nain (9) kɨlokɨnd ton ket yikonj maket wa, ɨ ton ket kea kwa nɨnda rɨga jaba owɨnki yɨr anginonj. 4Sɨ ton ket opimemb rɨga amninonj da, ‘Wɨdaka wuwe koina greip sopapu wa wɨko omnɨkam. Sɨ kon opima wa mɨra tagoninyɨn waina wɨko rɨrɨrɨnd.’ 5Ɨ ton ket wuwonj sopapu wa. Seg ɨtemb yonggyam ket b'usaya yikonj twelp (12) kɨlokɨnd ɨ dɨde kwa sɨmana gatab tri (3) kɨlokɨnd, ɨ dɨdea kwa yɨpa wɨp mɨle omnɨka yiyenonj. 6Ɨ kwa daka ama rɨka sɨmana gatab paib (5) kɨlokɨnd re ton b'usaya yikonj maket wa, ton kwa kea de nɨnda rɨga owɨnki adarinonj. Sɨ ton ten arkisinonj da, ‘Nangga paim wɨn dɨkɨnd jabajaba bibɨr pɨnpɨn owɨnki wekenyɨt?’ 7Ɨ opimemb rɨga tin mɨra yomno da, ‘Makwa sɨn yet wulkɨp kɨma wɨkom nimjiny.’ Seg ton ket ten amninonj da, ‘Wɨdaka kwa wuwe koina greip sopapu wa wɨko omnɨkam!’ 8Sɨ re ket sɨ imoka ikonj, ɨtemb greip sopapu yonggyam tina wɨko yɨr ɨpka mopyamɨnd yomnonj da, ‘Man wɨko rɨga ara emokine, dɨde ket towa mɨra wulkɨp tagoninyɨt. Sɨ man yongga otomet ra yɨmtajog imdi wɨko rɨga wa pɨlkae ngɨrpu ama ra de naskajog imdi rɨga wa pɨlwa.’ 9Ɨ ket wɨko rɨga yena re emjinonj sɨmana gatab paib (5) kɨlokɨnd tuwonj, dɨde ket kea ton yɨpayɨpa rɨgap siks (6) Kina imda eyento. 10Sɨ re naska imdi rɨga tuwonj mɨra okatam, ton ɨja na nony aukɨto da ton ukoi mɨra im temdanj. Ajɨ todaka kwa yɨpayɨpa rɨgap siks (6) Kina nena na emdɨto. 11Ɨ re ton emdɨto, ton ma sobijog na odede yɨt kɨma yɨt b'ebongnena wuwenonj sopapu yonggyamɨm pɨlwa da, 12‘Opimemb yɨmta imdi wɨko rɨga re jaba yɨpaina awa nena na wɨko yomnɨki ajɨ sɨnpiya bibɨr pɨnpɨn dɨde gɨnggɨl kɨkɨbɨnd ukoi kana bebɨg kɨma b'asowa yokatenyu. Sɨ kea naemb man sɨn onggɨt rɨga kɨma yɨpa rɨrɨrkɨp nomninyɨt.’ 13Ajɨ sopapu yonggyam towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgand yomnonj da, ‘Kor rɨga! Kon maka mor pɨlɨnd negɨr mɨle yomnɨken. Ma man maka siks (6) Kinam wɨko mɨra yɨmjasɨt kon kɨma? 14Sɨ man b'ogla moina mɨra nena yokate dɨde ket meke moina met wa! Ajɨ kon koina singi nat ɨtemb yɨmtanyam okati wɨko rɨgam odede yɨpa rɨrɨrkɨp mɨra wulkɨp yokaen rɨja na re kon mokaen. 15Sɨ rɨngma, ma ɨtemb re ma rɨrɨrkɨpjog e kornɨm koinajog wulkɨp ingaenam koina singi rɨrɨrɨnd? O ma sɨ man nok pae nonyɨk nɨponenyɨt da kon b'ogɨl mɨle na yomnɨken?’ 16Sɨ odede yɨpa wɨp nya ke rɨga yepim re yu ukoijog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke sobijogjog nyɨ rɨga taukanj dem. Ɨ rɨga yepim re yu sobijogjog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke ukoijog nyɨ rɨga taukanj dem.”

Yesumna Nowam Bage Yɨt Tina Uj dɨde Utnyita gatab

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)

17Ɨ re Yesu Yerusalem taun wa menon yokatonj, Ton twelp (12) b'auyaena rɨga nena tentawar wa amninonj dɨde ket nyawɨnd ten amninonj da, 18“Yɨr de, men menon yokasu re Yerusalem ma. Yɨpa rɨgat ɨta Rɨgamna B'ɨga tɨb yii dem dɨde takainy dem yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga wa pɨlwa, ɨ ket tonpim tɨrɨr omnyi dem Tin ongandam. 19Ɨ dɨde ton ket Tin yiyi dem de God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa, sɨ ket opimemb God ma obagɨki kesa rɨgap Tin ngong engena kɨma jɨ malɨk omnɨka iyenyi dem, ɨ Tin ɨraska iyenyi dem, ngɨrpu wul b'agbagɨnd ɨdrɨki dem. Seg ket nowam bibɨrɨnd Ton tutnyis dem uj ke.”

Yakobo ake Yoan Towa Mogɨmna B'arkita

(Mak 10:35-45)

20Ɨ odedend ket Jebedaimna kongga ti b'ɨga nɨmog Yakobo ake Yoan kɨma tikonj Yesum pɨlwa ɨ ket kum ujokonj ɨ dɨde ket Yesund yɨgekitonj tina singi omnɨkam. 21Sɨ Yesu tin werkitonj da, “Nangga ma man singi aet?” Ɨ ket ɨtomb kongga Tin mɨra yomnonj da, “Man tɨrɨr notɨnaet da Man osiemb koina b'ɨga nɨmog wa mor wus ke ukoi pɨpmet takaet omitam, yɨpa Moina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa kwa Moina sawai yɨm tab ke de Moina kantrind.” 22Ajɨ Yesu ket ten amnonj da, “Wɨn ma wumɨr im nangga ma wɨn nerkisya. Rɨka wɨn rɨrɨr i Koina b'ɨdgotnena kapo nyɨ onayam rɨnte ra Kon onaen dem?” Sɨ osiemb b'ɨga nɨmogɨp ket mɨra yomnonda da, “Sɨn rɨrɨr i.” 23Sɨ Yesu mɨra amnonj da, “Wɨn b'ogɨl i onaya dem Koina b'ɨdgotnena kapo, ajɨ omitam gatab ɨt re Kor yɨmjog yɨm tab ke dɨde sawai yɨm tab ke, ɨtemb re ma Kor ogona gasa im. Ajɨ Kor B'u God towa mi jɨ pɨpmet takau dem yama na re Ton angonjenawonj.” 24Ɨ re ten (10) komb b'auyaena rɨgap onggɨtyam yɨt utkundo, ton osiemb nɨmog nanyɨnggan wa pɨlwa soro aukɨto. 25Seg Yesu ket komkesa b'auyaena rɨga ara emokinonj Ti pɨlwa menonɨm dɨde amninonj da, “Wɨn wumɨr im da wɨp iyoi rɨga yepim re wekeny God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, ton towaina rɨga wanɨm aukenenanj re yonggyam im, dɨde kwa towaina ukoijog nyɨ rɨgap ɨsanikesa danda engaenenanj towaina rɨga wa pɨlwa. 26Sɨ wa wɨngɨrɨnd re ma ɨja emb jɨ. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd yet ra singi tainy ukoi rɨga awowɨm, ton b'ogla waina wɨko rɨga rau dem. 27Ɨ daka kwa wa wɨngɨrɨnd yet ra singi tainy pumbjog wa ukoi rɨga wɨmenam, ton b'ogla waina goujog wɨko rɨga rau dem. 28Sɨ Rɨgamna B'ɨga daka ma odede mop pena ikonj onggɨt gowukoi wa da rɨga Tinɨm wɨko rɨga taukanj. Ajɨ Ton ikonj re rɨga wa wɨko rɨga awou mana dɨde Tina yɨrkokar ke jogjog rɨgaina negɨr mɨle ɨraba mana.”

Yesu Nɨmog Yɨrdɨdɨ Rɨga Esakendonj

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29Ɨ re Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga Yeriko taun ke yiwato, kea ukoi bobo rɨgap Tin yɨmta yundoko. 30Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket nɨmog yɨrdɨdɨ rɨga yepiya re omiti ebnonda nya yɨund, ton kea utkundonda da Yesute nya opanjis. Seg ton ket b'okta ara yɨawonda da, “Yonggyam! Dawidɨmna B'ɨgawɨi! Sɨn kear nomne-o!” 31Ajɨ rɨga bobop ten samany ke amneno da, “Muma kesa awa!” Ajɨ osiemb yɨrdɨdɨ rɨgap ara yoikɨndenonda da, “Yonggyam! Dawidɨmna b'ɨga-wɨi! Kear nomne-o!” 32Seg ket Yesu omanda onyitonj, ɨ ket ten ara emokonj. Sɨ ket ten arkitonj da, “Nangga mi wɨn singi aya Kon wanɨm omnɨkam?” 33Ɨ ton mɨra yomnonda da, “Yonggyam! Sɨn singi i da Man sowaina yɨr tepangkinyɨt.” 34Sɨ Yesu kea ten gar ke kear amnonj, dɨde ket towaina yɨrkɨp asopainonj. Seg odenja ket osiemb nɨmog yɨrdɨdɨ rɨgap yɨr b'ɨskeninonda dɨde ket Yesund yɨmta yundokonda.