Search form

Matayo ma Peba 20:1

Greip Sopapu Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

1“Sɨ pumb tungg re yɨpa wɨp e odede gou yonggyam kɨma yet re sɨtawarjog tina met ke yiwatonj nɨnda wɨko rɨga imdam tina greip sopapund mɨra kɨma wɨko omnɨkam.