Search form

Matayo ma Peba 20:12

12‘Opimemb yɨmta imdi wɨko rɨga re jaba yɨpaina awa nena na wɨko yomnɨki ajɨ sɨnpiya bibɨr pɨnpɨn dɨde gɨnggɨl kɨkɨbɨnd ukoi kana bebɨg kɨma b'asowa yokatenyu. Sɨ kea naemb man sɨn onggɨt rɨga kɨma yɨpa rɨrɨrkɨp nomninyɨt.’