Search form

Matayo ma Peba 20:13

13Ajɨ sopapu yonggyam towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgand yomnonj da, ‘Kor rɨga! Kon maka mor pɨlɨnd negɨr mɨle yomnɨken. Ma man maka siks (6) Kinam wɨko mɨra yɨmjasɨt kon kɨma?