Search form

Matayo ma Peba 20:14

14Sɨ man b'ogla moina mɨra nena yokate dɨde ket meke moina met wa! Ajɨ kon koina singi nat ɨtemb yɨmtanyam okati wɨko rɨgam odede yɨpa rɨrɨrkɨp mɨra wulkɨp yokaen rɨja na re kon mokaen.