Search form

Matayo ma Peba 20:15

15Sɨ rɨngma, ma ɨtemb re ma rɨrɨrkɨpjog e kornɨm koinajog wulkɨp ingaenam koina singi rɨrɨrɨnd? O ma sɨ man nok pae nonyɨk nɨponenyɨt da kon b'ogɨl mɨle na yomnɨken?’