Search form

Matayo ma Peba 20:19

19Ɨ dɨde ton ket Tin yiyi dem de God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa, sɨ ket opimemb God ma obagɨki kesa rɨgap Tin ngong engena kɨma jɨ malɨk omnɨka iyenyi dem, ɨ Tin ɨraska iyenyi dem, ngɨrpu wul b'agbagɨnd ɨdrɨki dem. Seg ket nowam bibɨrɨnd Ton tutnyis dem uj ke.”