Search form

Matayo ma Peba 20:2

2Ɨ re ton naska ti nɨnda wɨko rɨga adarinonj sɨtawarɨnd, ton kea ɨmjati yɨt towa akainonj da yɨpa bibɨr wɨko mɨra re siks (6) Kina e dɨde ket ten etmɨkisinonj tina greip sopapu wa wɨko omnɨkam.