Search form

Matayo ma Peba 20:20

Yakobo ake Yoan Towa Mogɨmna B'arkita

(Mak 10:35-45)

20Ɨ odedend ket Jebedaimna kongga ti b'ɨga nɨmog Yakobo ake Yoan kɨma tikonj Yesum pɨlwa ɨ ket kum ujokonj ɨ dɨde ket Yesund yɨgekitonj tina singi omnɨkam.