Search form

Matayo ma Peba 20:21

21Sɨ Yesu tin werkitonj da, “Nangga ma man singi aet?” Ɨ ket ɨtomb kongga Tin mɨra yomnonj da, “Man tɨrɨr notɨnaet da Man osiemb koina b'ɨga nɨmog wa mor wus ke ukoi pɨpmet takaet omitam, yɨpa Moina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa kwa Moina sawai yɨm tab ke de Moina kantrind.”