Search form

Matayo ma Peba 20:22

22Ajɨ Yesu ket ten amnonj da, “Wɨn ma wumɨr im nangga ma wɨn nerkisya. Rɨka wɨn rɨrɨr i Koina b'ɨdgotnena kapo nyɨ onayam rɨnte ra Kon onaen dem?” Sɨ osiemb b'ɨga nɨmogɨp ket mɨra yomnonda da, “Sɨn rɨrɨr i.”