Search form

Matayo ma Peba 20:23

23Sɨ Yesu mɨra amnonj da, “Wɨn b'ogɨl i onaya dem Koina b'ɨdgotnena kapo, ajɨ omitam gatab ɨt re Kor yɨmjog yɨm tab ke dɨde sawai yɨm tab ke, ɨtemb re ma Kor ogona gasa im. Ajɨ Kor B'u God towa mi jɨ pɨpmet takau dem yama na re Ton angonjenawonj.”