Search form

Matayo ma Peba 20:25

25Seg Yesu ket komkesa b'auyaena rɨga ara emokinonj Ti pɨlwa menonɨm dɨde amninonj da, “Wɨn wumɨr im da wɨp iyoi rɨga yepim re wekeny God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, ton towaina rɨga wanɨm aukenenanj re yonggyam im, dɨde kwa towaina ukoijog nyɨ rɨgap ɨsanikesa danda engaenenanj towaina rɨga wa pɨlwa.