Search form

Matayo ma Peba 20:26

26Sɨ wa wɨngɨrɨnd re ma ɨja emb jɨ. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd yet ra singi tainy ukoi rɨga awowɨm, ton b'ogla waina wɨko rɨga rau dem.