Search form

Matayo ma Peba 20:29

Yesu Nɨmog Yɨrdɨdɨ Rɨga Esakendonj

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29Ɨ re Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga Yeriko taun ke yiwato, kea ukoi bobo rɨgap Tin yɨmta yundoko.