Search form

Matayo ma Peba 20:30

30Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket nɨmog yɨrdɨdɨ rɨga yepiya re omiti ebnonda nya yɨund, ton kea utkundonda da Yesute nya opanjis. Seg ton ket b'okta ara yɨawonda da, “Yonggyam! Dawidɨmna B'ɨgawɨi! Sɨn kear nomne-o!”