Search form

Matayo ma Peba 20:31

31Ajɨ rɨga bobop ten samany ke amneno da, “Muma kesa awa!” Ajɨ osiemb yɨrdɨdɨ rɨgap ara yoikɨndenonda da, “Yonggyam! Dawidɨmna b'ɨga-wɨi! Kear nomne-o!”