Search form

Matayo ma Peba 20:34

34Sɨ Yesu kea ten gar ke kear amnonj, dɨde ket towaina yɨrkɨp asopainonj. Seg odenja ket osiemb nɨmog yɨrdɨdɨ rɨgap yɨr b'ɨskeninonda dɨde ket Yesund yɨmta yundokonda.