Search form

Matayo ma Peba 20:6

6Ɨ kwa daka ama rɨka sɨmana gatab paib (5) kɨlokɨnd re ton b'usaya yikonj maket wa, ton kwa kea de nɨnda rɨga owɨnki adarinonj. Sɨ ton ten arkisinonj da, ‘Nangga paim wɨn dɨkɨnd jabajaba bibɨr pɨnpɨn owɨnki wekenyɨt?’