Search form

Matayo ma Peba 20:7

7Ɨ opimemb rɨga tin mɨra yomno da, ‘Makwa sɨn yet wulkɨp kɨma wɨkom nimjiny.’ Seg ton ket ten amninonj da, ‘Wɨdaka kwa wuwe koina greip sopapu wa wɨko omnɨkam!’