Search form

Matayo ma Peba 20:8

8Sɨ re ket sɨ imoka ikonj, ɨtemb greip sopapu yonggyam tina wɨko yɨr ɨpka mopyamɨnd yomnonj da, ‘Man wɨko rɨga ara emokine, dɨde ket towa mɨra wulkɨp tagoninyɨt. Sɨ man yongga otomet ra yɨmtajog imdi wɨko rɨga wa pɨlkae ngɨrpu ama ra de naskajog imdi rɨga wa pɨlwa.’