Search form

Matayo ma Peba 20:9

9Ɨ ket wɨko rɨga yena re emjinonj sɨmana gatab paib (5) kɨlokɨnd tuwonj, dɨde ket kea ton yɨpayɨpa rɨgap siks (6) Kina imda eyento.