Search form

Matayo ma Peba 21

Yesu Yerusalem Taun wa B'ɨgaronj

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Yoan 12:12-19)

1Ɨ Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga ket Yerusalem taun wuswus wa aukɨto dɨde ket opento de Betpage tungg wa rɨna re Olib dorɨnd yɨbnonj. Ɨ ɨngkenaemb ket re Yesu Tina nɨmog b'auyaena rɨga etmɨkitonj, 2Ton ket ten amnonj da, “Wɨn eka onggɨt tungg wa rɨnte re wa wɨp ke yɨbɨm! Ra wɨn onggɨt tungg wa b'ɨtgarya, odenja wɨn yɨpa mogyat dongki todarya dor ti b'ɨga kɨma rɨnto re kai ke wulɨm pɨlɨnd ɨjobɨki wɨbɨm. Sɨ wɨn ket kai ɨtrekya dɨde teiya dor Kor pɨlwa. 3Ɨ ra yɨpa rɨgat wen tarkis da, ‘Wɨn nangga pae odede yomnɨkya?’ wɨn b'ogla wumɨr omnya dor da, ‘Yonggyam osiemb dongki mogbɨga singi i amɨny ingawam.’ Ɨ ra wɨn yɨt opurena seg taya, ɨtemb rɨga odenja i tetmɨkis dor dɨkɨnd.” 4Ɨ ɨtemb mɨle aukonj re onggɨt mana da ɨdenat ɨtemb bage yɨt rɨrɨrkɨp tainy bageyam waina opureni yɨtkak da,

5“Wɨn Siyonɨnd, ɨt re Yerusalem taun, wumɨr womna,

Yɨr de, moina King ɨte ik mor pɨlwa,

Ton Tilenggyam gou wa ainy,

sɨ Ton angis re yɨpa dongki kumb nate,

ajɨ ama de gasa iyenapu b'anggamna b'ɨga,

ɨtemb re b'ɨgayam dongki kumb nate.”

6Sɨ osiemb nɨmog b'auyaena rɨga ekonda dɨde ket ton kea onggɨt yɨt rɨrɨrɨnd gasa amnɨkinonda rɨja na re Yesu ten engawonj. 7Ɨ ton ket ɨtomb dongki dɨde ti b'ɨga teyonda Yesum pɨlwa dɨde ket towaina tumɨnd kobɨrgɨm osiemb dongki kumb wa aramkinonda. Seg Yesu ket dongki b'ɨga kumb wa angitonj. 8Ɨ rɨga bobo wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap kea towaina tumɨnd kobɨrgɨm Tina menonpu nyawɨnd ondrɨka eito, ɨ dɨde kwa kea nɨnda jogjog rɨgap wulpip ɨpka eyento dɨde ket ondrɨka eito nyawɨnd ukoi ɨsnawa kɨma. 9Ɨ rɨga bobo yepiya re Ti wɨp nata dɨde Ti kak nata wuwonj, ton b'okta ara kɨma ger ɨtanga yiyo da,

“Osanna, Yonggyam Dawidɨmna B'ɨgam pɨlwa!

Ɨta God ma b'ogɨl Man kɨma

yete re Yonggyamɨm nyɨ kɨma ik!

Osanna pumbjog Godɨm pɨlwa!”

10Ɨ re Yesu b'ɨgaronj de Yerusalem taun wa, komkesa taun rɨgap ɨtemb taun guglam nena yomnɨko dɨde endento da, “Yetemb jɨ rɨga?” 11Sɨ opimemb rɨga bobo yepiya re Yesu kɨma b'ɨgarkɨto, ton mɨra amnento da, “Ɨtemb jɨ bageyam Yesu yete re ik Najaret tungg ke Galili eriya wɨngɨrɨnd.”

Yesu Yɨnamet Kɨl kesa Yomnonj

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Yoan 2:13-22)

12Ɨ ket Yesu b'ɨgaronj yɨnamet kara wɨngɨr wa. Ɨ Ton ket eaukeninonj komkesa rɨga yepiya re Godɨm sɨ gasa asogenento dɨde imda eyenento yɨnamet aband. Ɨ dɨde ket Ton gu engendurkena eyeninonj wulkɨp sensi omnenapu kasa rɨkɨnd re b'engabenga wulkɨp wekenonj osogam, dɨde yɨnamet teks wulkɨp imdam, dɨde Godɨm sɨ gasa gimai osogapu kasa. 13Ɨ ket Yesu ten amninonj da, “Yɨna peband ɨja emb jɨ yɨnamet gatab ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Rɨgap b'ogla Koina met yagenae yɨr opmitenapu met ke'.

Ajɨ wɨnpim ɨtemb yɨnamet wɨp yomnɨkya da raskol waina wɨmenapu pɨpmet e.”

14Ɨ ket yɨrdɨdɨ rɨga dɨde gomgom rɨga tuwonj Yesum pɨlwa yɨnamet aband, sɨ ket Yesu ten esakenjinonj. 15Ajɨ re yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yɨr angto opimemb kɨd kesa kɨma mɨle rɨna re Yesu amnɨkinonj dɨde b'ɨga sobijog yepiya re b'okta ara kɨma ger atangto yɨnamet aband da, “Osanna Dawidɨm B'ɨgam pɨlwa,” ton ma sobijog na komliu aukɨto. 16Seg ton ket Yesund yomno da, “Ke man utkundenyɨt nangga im onggɨt b'ɨgap apurenanj?” Sɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Owɨ, ke. Rɨngma, ma wɨn maka yɨna peband yogenkonda odede yɨtkak? Sɨ yɨna pebat yindeny da,

‘Ma Man kea Mornɨm angonjeninot

b'ɨga sobijog dɨde papa b'ɨga waina tugɨm ke esourena ger ɨtangam?’”

17Seg ket Yesu ten erarinonj dɨde ket opendonj taun bau wa. Ɨ Ton ket yikonj Betaniya tungg wa dɨde ademb de ket yɨpa yɨt wegonj.

Yesu Yɨpa Pig Wul Sake Yomnonj

(Mak 11:12-14, 20-24)

18Ɨ ɨspari ke ket sɨtawarjogɨnd re Yesu ɨtendonj Yerusalem taun wa, nyawɨnd Ton ket kea owoupa awonj. 19Sɨ re Yesu yɨr yongonj yɨpa pig wul nya yurund, ɨ Ton ket demb de yikonj onggɨt pig wul mop wa. Ajɨ Ton makwa nangga pig kɨp na yɨr anginonj onggɨt pig wul nanggɨm pɨlɨnd ajɨ ɨna rom nena wekenonj. Ɨ Ton ket ɨtemb wul nangg yomnonj da, “Man kɨp kesa e ngɨrpu kesa mɨtɨbnenenyɨt.” Seg odenja ɨtemb pig wul nangg yarɨmɨt yokatonj. 20Ɨ re b'auyaena rɨgap ɨtemb mɨle yɨr yongo, ton ma sobijog na kɨd kesa aukɨto. Sɨ ton ket Yesund yɨgekito da, “Rɨdede nya kena ɨtemb pig wul odenja yarɨmɨt yokas?” 21Ɨ Yesu ket ten esmonggainonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rada wa opima gar ke utkunda dɨde maka ra nony nɨmognɨmog taenindam, sɨ wɨn ma odede mɨle nena im tamnɨkindam rɨnte re onggɨt pig wul nanggɨm pɨlɨnd awɨk, ajɨ daka kwa wɨn rɨrɨr im tendenindam onggɨt dorɨm pɨlwa da ‘Man b'uromate dɨde molenggyam b'ɨskante de sɨpa wa,’ sɨ ɨta tawɨk. 22Ɨ ra wɨn gar ke utkunda oramisya Godɨm pɨlwa dɨde nanggamog mana ra wɨn b'ɨgekena oramitenya yɨr opmita ke, sɨ wɨn opima takasindam.”

Yesu ma Juwai gatab B'arkita

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23Ɨ re Yesu b'ɨgaronj yɨnamet aba wa dɨde ket rɨga auyaeninonj, odedend ket yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga tuwonj Ti pɨlwa. Ɨ ton ket Yesund yerkito da, “Man nangga juwai kaim onggɨtyam gasa amnɨkinyɨt? Ɨ yet mor onggɨtyam juwai mokawonj?” 24Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kodaka yɨpa yɨt gatab e wen tarkisinyɨn. Ra wɨn mɨra notɨnya, sɨ onggɨt kak kaim Kodaka wen wumɨr tamninyɨn nangga juwai kaim kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn. 25Wɨn wumɨr nomna! Rɨngma, rɨngkae Yoanɨmna baptiso ikonj, rɨka Godɨm pɨlkae o mɨnda rɨka rɨga wa pɨlkae?” Sɨ ket ton towa wɨngɨrɨnd yɨt b'ɨglenena wuwenonj da, “Ra men mɨra omnyu da ‘Godɨm pɨlkae,’ sɨ ton opima netɨrkisiny dor da, ‘Sɨ wɨn nangga pena maka Yoanɨmna baptiso gatab gar ke utkunda ke yokatonda?’ 26Ajɨ ra men jaba nitinjindam da, ‘Rɨga wa pɨlkae,’ sɨ men rɨga bobo im moga uwajindam. Mop nokɨp komkesa rɨgap Yoanɨnd ɨmɨnjog kae yokatenyi da ton re God ma yɨpa bageyam na.” 27Sɨ ton ket Yesund mɨra yomno da, “Sɨn ma wumɨr im.” Ɨ Yesu daka ket ten amninonj da, “Sɨ Kodaka ma opima wen wumɨr tamninyɨn nangga juwai kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn.

Nɨmog B'ɨga gatab Tendam Yɨt

28“Sɨ rɨja im wɨn nony taindam onggɨt yɨt gatab? Yɨpa rɨgam nɨmog b'ɨga yɨbnawonj. Ɨ ɨtemb rɨga yikonj nanyam b'ɨgam pɨlwa dɨde ket yomnonj da, ‘Kor b'ɨga! Yu man meke greip sopapu wa dɨde ket wɨko omnɨket.’ 29Ɨ ton ket ti b'und mɨra yomnonj da, ‘Kon ma singi en.’ Ajɨ yɨmta kena ton gar b'engendonj, ngɨrpu ton ket yikonj greip sopapu wa. 30Ɨ kwa towa b'u yikonj yɨngganyam b'ɨgam pɨlwa dɨde ket tida kwa ɨja na yɨt yomnonj rɨja na re nanyamɨnd yɨt yomnonj. Sɨ ɨtemb yɨngganyam b'ɨga mɨra yomnonj da, ‘Abu, kon ɨta neken.’ Ajɨ ton maka yikonj. 31Sɨ rɨngma, osiemb nɨmog nanyɨnggan wa wɨngɨrɨnd yet towa b'uɨmna singi yomnɨkonj?” Sɨ ton mɨra yomno da, “Nanyamyamɨt.” Seg Yesu ten amninonj da, “Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da teks imdayam dɨde yiyagyiyag iyenapu kongga ton opima God ma pumb tungg wa b'ɨgarena wuweny wa wɨpɨnd. 32Mop nokɨp re baptiso Yoan negɨr kesa dɨmdɨmjog nya ouyawam ikonj wa pɨlwa, sɨ wɨn maka tin gar ke yokatonda, ajɨ teks imdayam dɨde yiyagyiyag iyenapu kongga, tonpiya tin gar ke yokateno. Ɨ nangga ma jɨ da wɨn kea towaina engenda mɨle yɨr ongong yiyenonda, ajɨ wɨn makaima waina gar b'engenjindam Godɨm pɨlwa dɨde tin gar ke utkunda ke yokatenya.

Negɨr Greip Sopapu Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33“Wɨn kwa utkunda yɨpa tendam yɨt! Yɨpa gou yonggyam yɨbnonj. Sɨ ton ket greip nangg ɨtot eyeninonj tina gowɨnd, ɨ sopapund kotal eror yiyenonj, ɨ greip kɨp ungka gasa oramitam kip yoskonj, ɨ dɨde sopapu yɨr ɨpkam yɨpa pumbpumb met yorangonj. Seg re ket ton nɨnda sopapu wɨko rɨga kɨma yɨtnono aento dɨde tɨrɨr yomno da, ‘Ra kɨp wɨn okas dem, yonggyam opima sopapu mɨra greip kɨp takasiny dem.’ Yɨt seg ke ton ket sopapu towa akainonj dɨde menon yokatonj b'enga kantri wa. 34Sɨ re greip kɨp wɨn wus wa auka ikonj, ɨtemb yonggyam tina wɨko rɨga etmɨkisinonj opimemb sopapu wɨko rɨga wa pɨlwa mɨra greip kɨp okatam. 35Ɨ sopapu wɨko rɨgap yonggyamɨmna wɨko rɨga emdɨto, seg ton ket yɨpa yipowo, ɨ yɨpa yongando ɨ dɨde yɨpa gɨmo ke uj tama na yɨdrɨko. 36Sɨ yonggyam kwa b'usaya jogjog b'enga wɨko rɨga etmɨkisinonj ajɨ ma odede rɨga pɨs na ɨt re naska re dɨde. Ajɨ sopapu wɨko rɨgap kea ɨja na yɨpa wɨp ke opimemb wɨko rɨga omnɨka eyento rɨja na re naska re dɨde. 37Seg ɨtemb Yonggyam kikitum tinajog b'ɨga yɨtmɨkitonj towa pɨlwa odede nony kɨma da, ‘Ton opima koina b'ɨgand ɨsnai dem.’ 38Ajɨ re onggɨt sopapu wɨko rɨgap towa yonggyamɨmna b'ɨga yɨr yongo, ton towalenggyam apurento da, ‘Ɨtemb b'ɨga re tina sopapu owabɨnta rɨga e. Sɨ b'ogɨl e, men tin yangandu. Ɨ men ɨdenatemb ket ɨtemb sopapu okasu rɨnte ra ton owabɨnjis.’ 39Seg ton ket tin yokato dɨde ket yɨskanto greip sopapu bau wa, ngɨrpu uj tama na yongando. 40Sɨ onggɨt paemb ra ket ɨtemb greip sopapu yonggyam ik, nangga e ket ton omnɨk onggɨt sopapu wɨko rɨga wa pɨlwa?” 41Ɨ ton Yesund mɨra yomno da, “Ra ɨtemb yonggyam ik dem, ton opima onggɨt negɨrjog sopapu wɨko rɨga nenegɨr kana uj tandrɨkiny dem. Seg ton ket kwa greip sopapu takainy dem b'enga sopapu wɨko rɨga wa yepim ra b'obogɨl sopapu mɨra greip kɨp ti ogonenenanj ita erngoka wɨnɨnd.” 42Ɨ ket Yesu ten amninonj da, “Ma wɨn maka odede yɨtkak agenkɨtondam yɨna peband, ɨte re da,

‘Yɨpa Motɨr, met oranga rɨgap b'ɨsayo met orangam,

ajɨ God ket yɨmta ke met wugɨnd yoramitonj onggɨt met emorkam.

Sɨ Ton ket ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr na awonj onggɨt met oranga wɨngɨrɨnd.

Ɨ ɨtemb re Yonggyam Godɨm pɨlkaemb jɨ aukonj,

sɨ kwa ɨtemb re otomantijog na aukonj mera yɨrɨnd'?

43Sɨ onggɨt paemb Kon wen tamninyɨn da God ɨta wa pɨlke Tina pumb tungg ewaikis dem, dɨde ket Ton ɨta ɨtemb Tina pumb tungg takainy dem yɨpa b'enga bobo rɨga wa yepiya ra onggɨt Tina pumb tungg rɨrɨrɨnd gar ke utkunda mɨle omnɨka teyenanj. 44Sɨ yet ra sap totenj onggɨt Motɨr kumbɨnd, ton ɨta kak tiposɨk. Ɨ ya kumb nat ra ɨtemb Motɨr sap totenj, onggɨt Motɨrɨt ɨta tin ɨimɨk dem.”

45Sɨ opimemb yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Parisai rɨgap Yesumna tendam yɨt utkundeno, ton kea nony aukɨto da, “Ton sɨna tendam yɨt ke nomneniny.” 46Sɨ opimemb Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨgap singi aukɨto Yesund yɨmɨnd okatam. Ajɨ ton rɨga bobo na moga uwadto, mop nokɨp komkesa rɨgap Yesund ɨmɨnjog kena yokateno da, “Ton re God ma yɨpa bageyam e.”