Search form

Matayo ma Peba 21:10

10Ɨ re Yesu b'ɨgaronj de Yerusalem taun wa, komkesa taun rɨgap ɨtemb taun guglam nena yomnɨko dɨde endento da, “Yetemb jɨ rɨga?”