Search form

Matayo ma Peba 21:11

11Sɨ opimemb rɨga bobo yepiya re Yesu kɨma b'ɨgarkɨto, ton mɨra amnento da, “Ɨtemb jɨ bageyam Yesu yete re ik Najaret tungg ke Galili eriya wɨngɨrɨnd.”