Search form

Matayo ma Peba 21:12

Yesu Yɨnamet Kɨl kesa Yomnonj

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Yoan 2:13-22)

12Ɨ ket Yesu b'ɨgaronj yɨnamet kara wɨngɨr wa. Ɨ Ton ket eaukeninonj komkesa rɨga yepiya re Godɨm sɨ gasa asogenento dɨde imda eyenento yɨnamet aband. Ɨ dɨde ket Ton gu engendurkena eyeninonj wulkɨp sensi omnenapu kasa rɨkɨnd re b'engabenga wulkɨp wekenonj osogam, dɨde yɨnamet teks wulkɨp imdam, dɨde Godɨm sɨ gasa gimai osogapu kasa.