Search form

Matayo ma Peba 21:13

13Ɨ ket Yesu ten amninonj da, “Yɨna peband ɨja emb jɨ yɨnamet gatab ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Rɨgap b'ogla Koina met yagenae yɨr opmitenapu met ke'.

Ajɨ wɨnpim ɨtemb yɨnamet wɨp yomnɨkya da raskol waina wɨmenapu pɨpmet e.”