Search form

Matayo ma Peba 21:16

16Seg ton ket Yesund yomno da, “Ke man utkundenyɨt nangga im onggɨt b'ɨgap apurenanj?” Sɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Owɨ, ke. Rɨngma, ma wɨn maka yɨna peband yogenkonda odede yɨtkak? Sɨ yɨna pebat yindeny da,

‘Ma Man kea Mornɨm angonjeninot

b'ɨga sobijog dɨde papa b'ɨga waina tugɨm ke esourena ger ɨtangam?’”