Search form

Matayo ma Peba 21:18

Yesu Yɨpa Pig Wul Sake Yomnonj

(Mak 11:12-14, 20-24)

18Ɨ ɨspari ke ket sɨtawarjogɨnd re Yesu ɨtendonj Yerusalem taun wa, nyawɨnd Ton ket kea owoupa awonj.