Search form

Matayo ma Peba 21:2

2Ton ket ten amnonj da, “Wɨn eka onggɨt tungg wa rɨnte re wa wɨp ke yɨbɨm! Ra wɨn onggɨt tungg wa b'ɨtgarya, odenja wɨn yɨpa mogyat dongki todarya dor ti b'ɨga kɨma rɨnto re kai ke wulɨm pɨlɨnd ɨjobɨki wɨbɨm. Sɨ wɨn ket kai ɨtrekya dɨde teiya dor Kor pɨlwa.