Search form

Matayo ma Peba 21:20

20Ɨ re b'auyaena rɨgap ɨtemb mɨle yɨr yongo, ton ma sobijog na kɨd kesa aukɨto. Sɨ ton ket Yesund yɨgekito da, “Rɨdede nya kena ɨtemb pig wul odenja yarɨmɨt yokas?”