Search form

Matayo ma Peba 21:21

21Ɨ Yesu ket ten esmonggainonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rada wa opima gar ke utkunda dɨde maka ra nony nɨmognɨmog taenindam, sɨ wɨn ma odede mɨle nena im tamnɨkindam rɨnte re onggɨt pig wul nanggɨm pɨlɨnd awɨk, ajɨ daka kwa wɨn rɨrɨr im tendenindam onggɨt dorɨm pɨlwa da ‘Man b'uromate dɨde molenggyam b'ɨskante de sɨpa wa,’ sɨ ɨta tawɨk.