Search form

Matayo ma Peba 21:22

22Ɨ ra wɨn gar ke utkunda oramisya Godɨm pɨlwa dɨde nanggamog mana ra wɨn b'ɨgekena oramitenya yɨr opmita ke, sɨ wɨn opima takasindam.”