Search form

Matayo ma Peba 21:23

Yesu ma Juwai gatab B'arkita

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23Ɨ re Yesu b'ɨgaronj yɨnamet aba wa dɨde ket rɨga auyaeninonj, odedend ket yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga tuwonj Ti pɨlwa. Ɨ ton ket Yesund yerkito da, “Man nangga juwai kaim onggɨtyam gasa amnɨkinyɨt? Ɨ yet mor onggɨtyam juwai mokawonj?”