Search form

Matayo ma Peba 21:24

24Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kodaka yɨpa yɨt gatab e wen tarkisinyɨn. Ra wɨn mɨra notɨnya, sɨ onggɨt kak kaim Kodaka wen wumɨr tamninyɨn nangga juwai kaim kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn.