Search form

Matayo ma Peba 21:25

25Wɨn wumɨr nomna! Rɨngma, rɨngkae Yoanɨmna baptiso ikonj, rɨka Godɨm pɨlkae o mɨnda rɨka rɨga wa pɨlkae?” Sɨ ket ton towa wɨngɨrɨnd yɨt b'ɨglenena wuwenonj da, “Ra men mɨra omnyu da ‘Godɨm pɨlkae,’ sɨ ton opima netɨrkisiny dor da, ‘Sɨ wɨn nangga pena maka Yoanɨmna baptiso gatab gar ke utkunda ke yokatonda?’