Search form

Matayo ma Peba 21:26

26Ajɨ ra men jaba nitinjindam da, ‘Rɨga wa pɨlkae,’ sɨ men rɨga bobo im moga uwajindam. Mop nokɨp komkesa rɨgap Yoanɨnd ɨmɨnjog kae yokatenyi da ton re God ma yɨpa bageyam na.”