Search form

Matayo ma Peba 21:27

27Sɨ ton ket Yesund mɨra yomno da, “Sɨn ma wumɨr im.” Ɨ Yesu daka ket ten amninonj da, “Sɨ Kodaka ma opima wen wumɨr tamninyɨn nangga juwai kaim Kon onggɨtyam gasa amnɨkinyɨn.