Search form

Matayo ma Peba 21:28

Nɨmog B'ɨga gatab Tendam Yɨt

28“Sɨ rɨja im wɨn nony taindam onggɨt yɨt gatab? Yɨpa rɨgam nɨmog b'ɨga yɨbnawonj. Ɨ ɨtemb rɨga yikonj nanyam b'ɨgam pɨlwa dɨde ket yomnonj da, ‘Kor b'ɨga! Yu man meke greip sopapu wa dɨde ket wɨko omnɨket.’