Search form

Matayo ma Peba 21:3

3Ɨ ra yɨpa rɨgat wen tarkis da, ‘Wɨn nangga pae odede yomnɨkya?’ wɨn b'ogla wumɨr omnya dor da, ‘Yonggyam osiemb dongki mogbɨga singi i amɨny ingawam.’ Ɨ ra wɨn yɨt opurena seg taya, ɨtemb rɨga odenja i tetmɨkis dor dɨkɨnd.”