Search form

Matayo ma Peba 21:30

30Ɨ kwa towa b'u yikonj yɨngganyam b'ɨgam pɨlwa dɨde ket tida kwa ɨja na yɨt yomnonj rɨja na re nanyamɨnd yɨt yomnonj. Sɨ ɨtemb yɨngganyam b'ɨga mɨra yomnonj da, ‘Abu, kon ɨta neken.’ Ajɨ ton maka yikonj.